Musiker

Musikeruddannelsen er rettet mod udøvende og skabende musikere, som ser sig selv som fremtidens innovatører inden for rytmisk musik som samtidskunstnerisk udtryksform.

Uddannelsen tager udgangspunkt i din vision og har som mål at videreudvikle din kunstneriske og undervisningsmæssige profil. Du bliver en del af et mangfoldigt og inspirerende studiemiljø, hvor undervisere, vejledere og medstuderende stimulerer og udfordrer din udvikling. Uddannelsen er tilrettelagt i en blanding af skemalagt undervisning og intense projektperioder. Du får via konservatoriets vidtfavnende samarbejde med eksterne partnere i ind- og udland adgang til et omfattende fagligt netværk, som styrker dine fremtidige beskæftigelsesmuligheder som musiker, underviser og entreprenør i en foranderlig musikbranche.

HVORDAN SØGER JEG OM OPTAGELSE?

Det kan du læse om nedenfor. Læs teksten under ANSØGNING og OPTAGELSESPRØVE grundigt, inden du opretter en ansøgning i Varbi Admission. Der er åbent for ansøgninger i perioden 1. oktober 2018 kl. 00:00 - 3. december 2018 kl. 23:59.

Se også generel information om ansøgning og optagelse HER

Ansøgning

HVEM KAN SØGE?

Du skal som udgangspunkt have stærke musikalske forudsætninger. Du skal have et personligt kunstnerisk udtryk og være godt funderet som enten instrumentalist eller sanger. Der stilles ikke krav om en bestemt uddannelsesmæssig baggrund.

Du kan søge om optagelse på ét af følgende hovedinstrumenter: Trommer, percussion, bas, klaver (akustisk og elektrisk), guitar, saxofon, trompet, trombone, violin, vibrafon, orgel, elektroniske instrumenter* eller sang. Hvis du ønsker at søge om optagelse på andre instrumenter, skal du søge om at få det godkendt hos konservatoriet i god tid inden ansøgningsfristen. Det gør du ved at sende en mail til admission@rmc.dk. Du kan ikke søge om optagelse, før du har fået en det godkendt.

* Elektroniske instrumenter defineres som instrumenter der skaber lyd alene via elektronik, for eksempel computere og tilhørende udstyr (bl.a. Ableton Live, Logic, Max, midi controllers, midi keyboards), synthesizere og samplere.

Optagelsesprøven på RMC er ikke koordineret med uddannelser på andre konservatorier. Du må gerne søge ind på flere konservatorier. Du kan også godt søge flere uddannelser på RMC samtidig, men optagelsesprøverne er ikke koordinerede.

HVOR SKAL MAN SØGE?

Du skal søge om optagelse online via RMCs Varbi Admission-system
Her skal du oprette en profil, udfylde ansøgningsskemaet og uploade relevante filer. Du skal ikke indsende fysiske eksemplarer af din ansøgning. Krav til ansøgningens indhold er beskrevet nedenfor og i selve ansøgningsskemaet.

HVAD SKAL ANSØGNINGEN INDEHOLDE?

I ansøgningsskemaet vil du blive bedt om at svare på følgende spørgsmål:

 • Beskriv din personlige motivation for at søge om optagelse på uddannelsen. (Max 500 anslag)
 • Beskriv dine ambitioner, tanker og ideer om din fremtid som musiker og underviser. (Max 500 anslag)
 • Beskriv din baggrund og erfaring. (Max 1400 anslag) 

ANSØGNINGSGEBYR

Det koster 500 DKK at søge ind på en bacheloruddannelse på RMC. Gebyret går til delvis dækning af udgifter forbundet med optagelsesprøven og kan efter ansøgningsfristens udløb ikke refunderes. 

Du betaler med kort via en betalingsportal på Varbi Admission, når du har udfyldt din ansøgning.

ANSØGNINGSFRIST

Fristen for ansøgninger er 1. december kl. 23:59 CET. Hvis denne dato falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er ansøgningsfristen kl. 23:59 CET den førstkommende hverdag.

Det er vigtigt at du inden den dato har betalt ansøgningsgebyret på 500 DKK, da din ansøgning ellers ikke er gyldig.

Optagelsesprøve

Tidslinje for optagelse på bachelor Musiker

 • Åbent hus på RMC: 7. november 2018
 • Frist for aflevering i Varbi: 3. december 2018 kl. 23:59
 • Indkaldelse til 1. runde, koncertprøven: Senest 14. december via e-mail
 • 1. runde: 2.-8. januar 2019 (så vidt muligt ikke i weekenden)
 • Svar på 1. runde: Indkaldelse eller afslag i starten af uge 3 via e-mail
 • 2. runde: 21.-25. januar 2019
 • Svar på 2. runde: Tilbud om studieplads eller afslag 10. april via e-mail
 • Studiestart: 19. august 2019

HVEM KOMMER TIL OPTAGELSESPRØVE?

Alle der søger om optagelse på musikeruddannelsen på RMC, kommer til optagelsesprøve på konservatoriet.

Hvad er hensigten med optagelsesprøvens form og indhold?

Hensigten med optagelsesprøven er:

 • At give censorpanelet mulighed for en grundig vurdering af dine udøvende og skabende kvalifikationer og dit udviklingspotentiale.
 • At give dig mulighed for i videst muligt omfang at vise hele din faglige og kunstneriske profil.
 • At sikre, at din baggrund og erfaring, visioner for fremtidigt virke og din personlige motivation for at søge om optagelse bliver afdækket.

OPTAGELSESPRØVENS FORM OG INDHOLD

Optagelsesprøven foregår i to runder.

1. runde består af en koncertprøve.

2. runde består af en kombineret fremlæggelse og samtale.

1. RUNDE - KONCERTPRØVE

Du skal spille en koncert med selvvalgt musik.
Varighed 10 minutter, inklusive skift mellem numrene.

Koncerten skal du spille på dit hovedinstrument/sang med egen gruppe (minimum én anden person, som synger eller spiller et instrument).

I op til 1/3 af prøvens varighed kan du vælge:

 • At spille solo på sit hovedinstrument/sang uden akkompagnement.
  eller
 • Med eller uden akkompagnement at formidle dit kunstneriske udtryk på andre instrumenter og/eller vokal.

Koncertprøven overværes af et panel, bestående af tre bedømmere.

Ved koncertprøven foretages en samlet bedømmelse af:

 • Din evne til at udøve og skabe musik, der er båret af et selvstændigt kunstnerisk udtryk.
 • Om du besidder de instrumentale/vokale og øvrige relevante faglige færdigheder, der er nødvendige for at realisere din musik og dit kunstneriske udtryk

Du får en bedømmelse efter en 100-point-skala, som er en underinddeling af 7-trins-skalaen. Der kræves minimum 40 point, svarende til 02 efter 7-trins-skalaen, for at bestå prøven.

Bedømmelsen gives i forhold til det niveau, der kræves for at påbegynde uddannelsen.

UDVÆLGELSE EFTER 1. RUNDE

På baggrund af koncertprøven udvælger RMC et antal ansøgere, som går videre til 2. runde. Der tages ved udvælgelsen desuden hensyn til musiklivets behov.

Det er en forudsætning for at gå videre til 2. runde, at koncertprøven er bestået.

Alle ansøgere, der ikke går videre til 2. runde, tilbydes en kort telefonsamtale med den ansvarlige prøveleder.

2. RUNDE - FREMLÆGGELSE OG SAMTALE

Under fremlæggelsen skal du mundtligt uddybe og perspektivere din faglige og kunstneriske profil med udgangspunkt i praktiske demonstrationer. Du kan for eksempel fremføre musik, præsentere indspillet materiale, præsentere noteret musik eller præsentere supplerende materiale. Fremlæggelsen varer 5 minutter.

Efter fremlæggelsen følger en samtale, der tager udgangspunkt i din skriftlige ansøgning, koncertprøve og fremlæggelse. Samtalen varer 10 minutter.

Fremlæggelsen og samtalen gennemføres alene over for et panel bestående af tre bedømmere. Det er ikke muligt at tage andre personer med til fremlæggelsen eller samtalen.

BEDØMMELSE EFTER 2. RUNDE

Ved 2. runde foretages en samlet bedømmelse af:

 • Dine kunstneriske og faglige kompetencer.
 • Din evne til at reflektere over egen praksis.
 • Din evne til at udvikle og realisere kunstneriske projekter selvstændigt eller sammen med andre.

Du får en bedømmelse efter en 100-point-skala, som er en underinddeling af 7-trins-skalaen. Der kræves minimum 40 point, svarende til 02 efter 7-trins-skalaen, for at bestå prøven.

Bedømmelsen gives i forhold til det niveau, der kræves for at påbegynde uddannelsen.

EFTER PRØVEN

OPTAGELSE

Efter prøvens 2. runde optages et antal ansøgere. Udvælgelsen sker på baggrund af de opnåede resultater fra prøvens 1. og 2. runde. Der tages ved udvælgelsen desuden hensyn til musiklivets behov. Der optages normalt 16 studerende på uddannelsen. På grund af det begrænsede antal studiepladser kan konservatoriet blive nødt til at afvise ansøgere, selvom de har bestået optagelsesprøven.

Du vil i begyndelsen af april via mail få at vide, om du er optaget.

Alle ansøgere, der ikke bliver optaget, tilbydes en kort telefonsamtale med den ansvarlige prøveleder.

VENTELISTE

Et begrænset antal ansøgere, som er kvalificerede til optagelse, men som ikke bliver optaget på grund af begrænsede studiepladser, kan blive tilbudt en ventelisteplads. I perioden frem til den 1. juni kan ansøgere, som er på venteliste, blive tilbudt en studieplads.

SYGDOM I FORBINDELSE MED OPTAGELSESPRØVEN

Sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring, hvis du ønsker at få mulighed for at gå til sygeprøve. Lægeerklæringen skal være konservatoriet i hænde senest tre dage efter det fastsatte tidspunkt for prøven. Konservatoriet fastsætter tidspunktet for en eventuel sygeprøve, og ansøgeren vil få besked hurtigst muligt. Det vil ikke være muligt at gå til sygeprøve på andre tidspunkter end det af konservatoriet udmeldte tidspunkt. Du skal selv betale for lægeerklæringen.

SPROG VED OPTAGELSESPRØVEN

Optagelsesprøven gennemføres normalt på dansk. I de tilfælde, hvor en ansøger ikke taler eller forstår dansk, gennemføres prøven på engelsk.

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen er normeret til 180 ECTS-point, som svarer til 3 årsværk á 1.620 timer. Et årsværk omfatter alt arbejde i forbindelse med studiet, herunder undervisning, selvstudier, prøver og alle øvrige uddannelsesrelaterede aktiviteter.

Uddannelsen sigter mod at udvikle dit kunstneriske udtryk og faglige kvalifikationer med henblik på at gøre dig i stand til at udøve, skabe og formidle et selvstændigt kunstnerisk udtryk og til at udvikle og udøve kunstnerisk baseret undervisning. Centralt i uddannelsen står faget Kunstnerisk Udviklingsarbejde, hvori du i en proces- og produktorienteret praksis udvikler dit selvstændige kunstneriske udtryk.

Undervisningen veksler mellem skemalagt undervisning og projektforløb, individuel undervisning og undervisning i grupper hvor der er fokus på dialog og refleksion over dine egne og andres kunstneriske udvikling og udtryk. En del af undervisningen er tilrettelagt for dig, en del tilrettelægger du selv, og i løbet af uddannelsen vil du komme til at indgå i samarbejder med studerende fra både din egen og konservatoriets øvrige uddannelser.

Prøveformen veksler mellem praktiske prøver, som koncertprøver eller undervisningsdemonstrationer, mundtlige fremlæggelser og afleveringer af skriftligt eller indspillet materiale. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, hvori du får mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne inden for faget Kunstnerisk Udviklingsarbejde samt en afgangskoncert.

I tabellen nedenfor kan du se, hvordan fag og ECTS-point fordeler sig på uddannelsen.

FAG

1. SEM

2. SEM

3. SEM

4. SEM

5. SEM

6. SEM

ECTS PR. FAG

Kunstnerisk Udviklingsarbejde

12,5

12,5

12,5

12,5

20

 

70

Bachelorprojekt

         

20

20

Musikpædagogik og læring

 

 

30

Specialisering:

Instrumental/vokal performance

2,5

2,5

2,5

2,5

5

5

20

Komposition

5

5

5

5

 

 

20

Kunst- og kulturstudier

2,5

2,5

2,5 2,5

 

 

10

Entreprenørskab

   

 

 

5

5

10

ECTS i alt

30 

30 

30

30

30

30

180

 

I uddannelsens studieordning kan du læse mere om uddannelsens formål og opbygning samt finde uddybende beskrivelser af uddannelsens enkelte fag – klik på linket til højre.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og der er mødepligt til undervisningen. Undervisningssproget er som udgangspunkt dansk, men undervisere kan tilbyde undervisning på engelsk til enkeltpersoner eller små grupper efter behov. Undervisning med udenlandske gæstelærere eller i forbindelse med studierejser vil dog typisk foregå på engelsk.

I løbet af uddannelsen er det muligt at søge om et udvekslingsophold på et konservatorium i udlandet eller et selvtilrettelagt studieophold i udlandet.

Efter endt uddannelse har den du lært at planlægge og gennemføre projekter samt reflektere over processer, således at du er i stand til at genopfinde dig selv, når det er nødvendigt, og leve et langt liv som udøvende og skabende musiker, musiklærer og entreprenør. Du vil have opnået indsigt i en bred vifte af funktioner inden for musikbranchen og have dannet et netværk, der vil være dig til gavn i sit professionelle virke.

Bacheloruddannelsen giver grundlag for videre studier på en kandidatuddannelse på et konservatorium i Danmark eller i udlandet. På RMC udbydes kandidatuddannelserne Music Performance, herunder European Jazz Master og Nordic Master, The Composing Musician samt Music Performance og Music Education

Karrieremuligheder

Uddannede musikere finder beskæftigelse som freelance musikere  i bands, som solist eller i forbindelse med teater-, tv- og filmproduktioner. En del uddannede arbejder som komponister, sangskrivere og producere i egne såvel som i andre kunstneres projekter. Mange uddannede musikere underviser endvidere i musikskoler, højskoler, efterskoler, dagskoler eller som privatpraktiserende undervisere. Endelig etablerer nogle uddannede egen virksomhed for eksempel inden for læring, computerspil, lyddesign, filmmusik med videre. Beskæftigelsesmulighederne er afhængige af både markedskonjunkturer i branchen og kulturpolitiske prioriteringer og kan derfor være stærkt svingende. 

Laurits Emanuel Pedersen, dimitteret i 2013

Hvor arbejder du i dag?
Jeg arbejder som freelance arrangør og komponist. Jeg har netop færdiggjort titelmelodien til et nyt program på DR Ramasjang og har påbegyndt arbejdet på fortolkninger til en teaterkoncert på Nørrebro Teater, hvor jeg også agerer kapelmester. Sideløbende indspiller jeg en plade.

Hvad var det vigtigste, du fik ud af uddannelsen?
I indstuderingssituationer på teatret er det fedt at have den pædagogiske erfaring fra min uddannelse. Jeg er uddannet det, man på den gamle reform kaldte musik- og bevægelseslærer, hvor vi lærte at undervise større grupper og gribe, hvad end der skete i rummet. Det giver mig overskud og energi at have den tryghed og ballast.

Hvordan ser du fremtiden for musikbranchen?
Der står ikke noget job og venter på en færdiguddannet musiker. Musikere må være skabende og kreative for at få jobs. Og en musikers månedsløn består af mange små indkomster, og da disse er varierende efter årstid, må en musiker være god til at administrere ogbudgettere for ikke at gå ned.

Mathias Holm, dimitteret i 2012


Hvor arbejder du i dag?
Jeg arbejder primært som udøvende musiker og komponist. Lige nu bruger jeg det meste af min tid på at færdiggøre min debutplade. Derudover spiller jeg med indiejazz-bandet Girls in Airports og et par andre bands.

Hvorfor valgte du at studere Musiker?
Jeg søgte ind på RMC lige efter gymnasiet. Jeg var temmelig skoletræt, og dengang opfattede jeg musikerlinien som mere musik end skole. Desuden havde flere af mine forbilleder gået på musikerlinien, så det – syntes jeg – var sejt. Jeg tænkte ret ubekymret, at jeg nok skulle lære at undervise senere, hvis jeg ville det. 

Hvad var det vigtigste, du fik ud af uddannelsen?
Jeg brugte det meste af tiden på RMC i den tro, at jeg skulle lære noget andet end det, jeg egentlig gerne ville lære. Det var først på kandidaten, at jeg begyndte at komme ud af forvirringen. Men jeg har haft stor glæde af blandt andet hovedfagstimerne, hvor der altid har været højt til loftet. Det vigtigste ved RMC var det at være der sammen med nogle fantastiske folk.

Tav Klitgaard, dimitteret i 2004


Hvor arbejder du i dag?
Jeg er Creative Product Owner hos Issuu, som er en digital platform, der forbinder læsere med indhold – primært magasiner, aviser og kataloger. Jeg leder teams af programmører og designere og sørger for, at vi laver det rigtige på det rigtige tidspunkt. Hver måned er der cirka 85 millioner mennesker, der er i kontakt med det arbejde, jeg laver.

Hvorfor valgte du at studere Musiker?
I starten af mine tyvere syntes jeg, det var lykken at spille musik, og jeg havde en fornemmelse af, at jeg gerne ville undervise. Senere fandt jeg ud af, at meget af min fascination lå i det administrative – det at få ting til at ske frem for konkret at udføre arbejdet selv.

Hvad var det vigtigste, du fik ud af uddannelsen?
Jeg lærte at skabe, sælge og aflevere projekter, at håndtere teams og at sætte pris på veludført arbejde. 

mads mathias, dimitteret i 2007

Hvor arbejder du i dag?
Jeg arbejder som selvstændig musiker, solist, komponist, tekstforfatter, arrangør og producer.

Hvorfor valgte du at studere M på RMC? 
Den udfordring jeg havde brug for i min musikalske udvikling på det tidspunkt og ikke mindst det miljø jeg havde brug for var omkring RMC, derfor søgte jeg ind. Jeg søgte ind det der dengang hed ML - altså musiker/musiklærer. Jeg ønskede mig pædagogiske værktøjer samtidig med instrumentale færdigheder og valgte derfor den linie der for mig så ud til at indeholde begge dele. Musikerlinien havde stort set de samme fag, men bare uden de pædagogiske, og da jeg også gerne ville ud og undervise (dog i begrænset omfang) var det oplagt for mig at få den del af det med. 
Efter jeg startede på RMC valgte jeg fag næsten udelukkende udfra underviserne. Jeg gik efter de bedste lærere snarere end faget.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag/-uge/-måned ud for dig? 
Mine dage er opdelt i perioder med projekter. Der er perioder med udelukkende komposition og sangskrivning, perioder med arrangementer og production, men generelt er der altid en del administrationstid der går med at besvare mails, arrangere logistik til koncerter, forhandle kontrakter, opsætte pr materiale osv. 
Derudover er øvning en del af den daglige rutine.

Hvad var det vigtigste, du lærte/fik ud af uddannelsen? 
Som musiker fik jeg en masse værktøjer med mig fra kons. Jeg blev styrket i teori, hørelære, rytmik og arrangement og ikke mindst sammenspil. Som musiklærer lærte jeg også rigtig meget. Men det mest brugbare ved uddannelsen var uden tvivl mødet med miljøet og opbygning af musikernetværk. De musikerne jeg mødte på RMC, var dem jeg lavede musik med, jammede med, sammensatte bands med, sparede med, lærte af og spiller med den dag idag. 

Hvordan ser du fremtiden for musikbranchen? 
Konkurrencen er skærpet. Niveauet er højt. Der er flere musikere end nogensinde før. Det går godt for dansk musik over en bred kam og verden er blevet mindre. Jeg mærker tydeligt et fokus på dansk musik fra omverdenen, fordi vi har fundet vores egen musikalske identitet. 
Branchen er ved at ændre sig og vores indtægtskilder forandrer sig. Jeg hører ikke til dem der mener det er vores undergang, snarere en udfordring der i bedste fald kan levendegøre musikken i højere grad og nå ud til der hvor musikken har det bedst - blandt folk. 

Undervisere

Herunder kan du se en liste over undervisere på uddannelsen i efteråret 2018, både fastansatte og timelærere.

RMC lægger ved sammensætning af lærergruppen vægt på diversitet, hvad angår genre og faglighed.

Du tilbydes som studerende et bredt spekter af faglige impulser fra såvel fastansatte lærere som timelærere og eksterne kursuslærere.

Inden for uddannelsens centrale fagområder vil den del af undervisningen, der varetages af fastansatte lærere, som udgangspunkt ikke overstige to tredjedele af det samlede timetal.

I forbindelse med kurser, projekter og lignende vil du desuden have mulighed for at møde en lang række eksterne undervisere.

Kunstnerisk Udviklingsarbejde:

Niels Lyhne Løkkegaard

Anders Mathiasen

Lars Greve

Nis Bysted Andersen

Jacob Anderskov

Torben Snekkestad

Specialfag:

Nikolaj Hess

Kresten Osgood

Nis Bysted Andersen

Anders Banke

Pablo Llambias

Kasper Tranberg

Simon Toldam

 

Musikpædagogik og læring:

Malene Bichel

Nana Jacobi

Jens Skou Olsen

Torben Westergaard

Gustav Rasmussen

Lars Brinck

 

Komposition:

Niels Lyhne Løkkegaard

Cæcilie Trier

Simon Toldam

Anders P. Jensen

Jacob Anderskov

 

Kultur & Branchestudier:

Carolina Eccheveri

Anna Ullman

Henrik Marstal

Christian Taagehøj

 

Valgfag:

August Wanngren, Niklas Schack, Diana Tørsløv, Jacob Eriksen, Morten Büchert, Lars Greve, Marcus Winther-John, Jeppe Zeeberg, Rasmus Kjærgaard, Kresten Osgood, Anders Banke, Mads Emil Nielsen, Thorsten Høeg, Pablo Llambias, Flemming Agerskov, Jeppe Just, Kasper Tranberg og Marc Facchini-Madsen.

Uddannelsesansvarlig

Uddannelses-koordinator

Claus Finderup

cf@rmc.dk

Studieordning (BMus M)

Om RMC

Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) tilbyder den højeste uddannelse inden for rytmisk samtidsmusik – et mangefacetteret begreb, som rummer vidtforgrenede udtryksformer inden for blandt andet rock, pop, jazz, urban, metal og elektronisk musik.

 

Rytmisk samtidsmusik er en skabende og performativ kunstform, som bygger på et grundlag af dybe faglige og kulturelle traditioner.

 

På RMC er rytmisk samtidsmusik karakteriseret ved åbenhed, nysgerrighed, mangfoldighed og kritisk stillingtagen.

RMC's vision 2019-2022

RMC er en pionér blandt uddannelses-, videns- og kulturinstitutioner inden for samtidsmusik.

 

På RMC udvikler studerende og ansatte sig i et dynamisk miljø baseret på inspirerende dialog og nyskabende udforskning.

 

RMC uddanner fremtidens innovatorer, som skaber musik og musikopleveler, der beriger og bevæger.

 

Båret af dyb indsigt og højt udviklet kunnen træder RMC’s dimittender aktivt ind i samfundet og forløser potentialer i et mangfoldigt netværk af relationer, både lokalt og globalt.